Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Ročník 2014

Ročník 2014


"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 4.-5. září 2014


BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Správa ÚSES na území města Brna, shrnutí 2010-2014

BUČEK A., ČERNUŠÁKOVÁ L.: Databáze nově založených prvků územních systémů ekologické stability krajiny

FILIPPOVOVÁ J.: Problematika managementu mokřadů vybraných nivních lokalit na dolním toku řeky Bečvy

HÁJEK M.: Revize a aktualizace ÚSES v oblasti Novomlýnských nádrží

JELÍNEK B.: Realizace ÚSES v prostoru soutoku Svratky a Svitavy

JELÍNEK P., DLABKA M.: Realizované prvky ÚSES v Jihomoravském kraji a odhad počtu pro Českou republiku

KLEČKA J.: Nadregionální biokoridor migračního napojení Beskyd - půjde to?

LACINA D.: Omezení výsadeb dřevin do krajiny právem a normami a vliv na funkčnost ÚSES

MACKOVIČ V. : Je ÚSES na úbytě?

SLACH T. : Měkkýši v biokoridorech

ŠIMČÍKOVÁ A., NOVOTNÝ F.: Regionální biocentrum "Rohanský ostrov" - jaké bude?