Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | 2007

2007

"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 4.-5. září 2007


BOČEK R. (KrÚ České Budějovice): Metodický pokyn pro zpracování ÚAP v Jihočeském kraji se zaměřením na prvky ÚSES

BRHELOVÁ E. (Ekotoxa Opava), SERVUS M.: Plán regionálního ÚSES Pardubického kraje - biocentra

BROTÁNKOVÁ Z. (Praha): ÚSES ve vojenských újezdech

BUČEK A. (MZLU Brno): Tvorba ekologické sítě v kontextu krajinné politiky ČR

DROBILOVÁ L. (MZLU Brno): Vývoj využití krajiny Kuřimska a jejích změn v historickém kontextu

GLOS J. (AGERIS s.r.o. Brno): ÚSES a ÚAP

GLOS J. (AGERIS s.r.o. Brno), Glos P. (MU Brno): Uživatelské rozhraní IS ÚSES

HAMANOVÁ M. (Žďár n. Sázavou): ÚSES - konflikty v Subregionu Velké Dářko

JELÍNEK B. (AGERIS s.r.o. Brno): Realizace prvků ÚSES a co dál

JELÍNEK P. (MZLU Brno): Management lesních biocenter

KLEČKA J. (AOPK ČR Ostrava): Lze prakticky vymezit hranice VKP údolní niva?

KOCIÁN J. (AGERIS s.r.o. Brno): Srovnání generelů ÚSES pro území Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje

KOCIÁN J. (AGERIS s.r.o. Brno): ÚSES v územně plánovací dokumentaci dle nového stavebního zákona

KOLÁŘOVÁ D. (AGERIS s.r.o. Brno): Realizace prvků ÚSES a aktivity obcí – zkušenosti projektanta

KOVÁŘ M. (AGERIS s.r.o. Brno a MZLU Brno): Ekologická síť a městské krajiny

LACINA D. (Brno): Realizace opatření Programu péče o krajinu ve vazbě na realizaci ÚSES v krajích

MACHAR I. (UP Olomouc): Geobiocenózy lužních lesů v ÚSES

PETROVÁ A. (AOPK ČR Brno): Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

PETŘÍČEK V. (AOPK ČR Praha): Významné krajinné prvky včera, dnes a zítra

ŘÍHÁČEK V., VÍTEK R. (ZO ČSOP Veronica, Brno): Projekt „Příroda a krajina Brna“ aneb ÚSES ve městech

Stránská T. (MZLU Brno a VÚKOZ Brno): Využití historických map pro vymezování ekologických sítí