Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | 2003

2003

"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 9.-10. září 2003


Buček A. (MZLU Brno): Ekologické sítě – koncepce, tvorba a péče.

Friedl M. (MZLU Brno): Nadregionální biocentrum Jezernice – ostrov biotické diverzity ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá

Glos J., Kocián J. (Ageris Brno): Analýza vzniku a chodu údajů o ÚSES

Glos J., Kocián J. (Ageris Brno): Základní principy struktury informačního systému

Glos P. (MU Brno): Mapové servery aneb jak a kudy ke geodatům

Havlát F. a kol.: Úpravy polních biotopů

Hiess J. (KrÚ Jihlava): GIS krajů a ÚSES dnes

Hrnčiarová T. (SAV Bratislava): Územný systém ekologickej stability - od filozofie k reálizácii

Klečka J. (AOPK, středisko Ostrava): ÚSES v Koncepci strategie ochrany přírody Moravskoslezského kraje

Kocián J., Glos J. (Ageris Brno): Analýza údajů o skladebných částech ÚSES

Lacina D. (AOPK, detašované pracoviště Brno): Územní systémy ekologické stability v projekční činnosti

Lacina D. (AOPK, detašované pracoviště Brno): Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně

Macků J. (ÚHUL Brandýs nad Labem): Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter

Modrý M. (KrÚ Liberec): Diferenciace hospodaření v lesích ÚSES a ZCHÚ na základě lesnické typologie

Pavlíková T. (MZLU Brno): Ekologická síť krajiny Středního Pojihlaví

Petrová A. (AOPK, detašované pracoviště Brno): Informační systém o ÚSES

Pletnická J., Kuda F. (VŠB-TU Ostrava): Zamyšlení nad průmyslovou krajinou ostravské aglomerace

Šikula T. (HBH Projekt): ÚSES a liniové stavby v procesech EIA

Vondrušková H. (Zem. vodohosp. správa Hradec Králové): Zakládání prvků ÚSES v krajinotvorných programech PRŘS a PPK

Vlado M. (MZLU Brno): Růst dřevin v nově založeném regionálním biokoridoru Loděnice