Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | 2002

2002

"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 9.-11. září 2002


Brotánková Z.: ÚSES v systému státní správy

BUČEK A., MADĚRA P.: Přírodovědná východiska ÚSES při přípravě lesních a krajinných inženýrů na LDF MZLU v Brně

Dujka V.: ÚSES v územním plánování pohledem urbanisty

Glos J., Kocián J.: Údaje současných dokumentací ÚSES a možnosti jejich transformace na jednotnou srovnávací bázi

Hiess J.: ÚSES – od dokumentace ke standardům dat

Kment A.: Příspěvek do sborníku ze semináře ÚSES – zelená páteř krajiny

Kocián J.: Koordinace zapracování ÚSES do územních plánů obcí a do návrhů komplexních pozemkových úprav

Kouřil F.: Dotační politika a realizace ÚSES v procesu KPÚ

Lacina D.: Dotační politika v ÚSES – stav a úskalí současného systému

Lipský Z.: Výuka ÚSES v přípravě krajinných inženýrů na lesnické fakultě ČZU v Praze

Mackovčin P.: Proces shromažďování vybraných údajů dokumentací ÚSES v ČR

Mackovič V.: Bez názvu

Macků J.: Vymezování lokálních biocenter v lesních komplexech a návrh hospodářsko-úpravnických opatření

Nesvatba P.: Významné krajinné prvky jako východisko vymezení a podstatná možnost zajištění ochrany ÚSES

Ondruška P.: Poznámky k semináři „ÚSES – zelená páteř krajiny“

Opravil J.: Realizace krajinářských vegetačních úprav

Pospíšilíková V.: ÚSES a aktivity Veroniky

Psotová H., Jandurová R.: VÚC Zlínské aglomerace a Oblastní generel ÚSES okresu Zlín

Rak L.: Rekonstrukce krajinného prvku Kunětická Hora

Ružičková J.: Tematika ÚSES v štruktúre vzdelávania na Prirodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na ďalších vysokých školách na Slovensku

Svoboda M.: Standardy plánování území a projektování staveb

Šálek L.: Hospodářské způsoby a tvary, jejich klady a zápory v rámci ÚSES

Šamánková L.: Realizace prvků ÚSES v podmínkách státní organizace

Škoudlínová A.: Povolování staveb do prvků ÚSES

ŠPINLEROVÁ Z.: Obnova trvalých travních porostů

Zimová E.: Územní systémy ekologické stability a zkušenosti se zapracováním dokumentací do velkých územních celků

Ružičková J.: ... a pár hřejivých slov na závěr

závěry