Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | 2009

2009

"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 7.-9. září 2009Nastal už čas pro aktualizaci metodiky ÚSES? - závěry z otevřeného pracovního setkání


ANDĚL P. a kol.: Koncepce ochrany migračních koridorů velkých savců a územní systém ekologické stability

BUČEK A.: Východiska a současný stav tvorby územních systémů ekologické stability v České republice

DUCHOŇOVÁ P., KOSEJK J.: Informace a činnosti AOPK ČR v oblasti ÚSES (2008/2009) – aktualizace nadregionálního ÚSES, tvorba databáze ÚSES v rámci ISOP AOPK ČR a další

GLOS J., KOCIÁN J.: Různé přístupy v pojetí ÚSES v ÚAP

HAVLÍČEK T. a kol.: Návrh zajištění správy ÚSES na území statutárního města Brna

JELÍNEK P.: Přírodní prvky v hospodářském lese ŠLP Křtiny jako základ funkční ekologické sítě

KASALICKÝ I.: Aktuální otázky a problémy ÚSES v praxi CHKO

KOVÁŘ M.: Příčné a souběžné větve místního ÚSES

LIBOSVÁR T.: Ekodukty a ÚSES

LOKOČ R.: Čeští zemědělci v 21. století – správci nebo odpůrci krajinných prvků?

MACHAR I.: Využití ptáků jako bioindikátorů ekologické kvality biocentra v geobiocenóze lužního lesa

PETŘÍČEK V.: Významný krajinný prvek – stále horký a nedopečený brambor

POLÍČKOVÁ B.: Některé funkce a fungování ÚSES v současné době a jejich potenciální vliv na obnovu fyzických i sociálních struktur v krajině

PSOTOVÁ H., GIRGEL M.: ÚSES pro přírodu, ÚSES pro lidi

ROMPORTL D. a kol.: Metodika mapování migračních koridorů pro velké savce

SIMON J.: Zalesňovací aktivity mysliveckých sdružení a územní systémy ekologické stability

STRÁNSKÁ T., EREMIÁŠOVÁ R.: Realizované prvky ÚSES v Jihomoravském kraji z krajinotvorných programů a pozemkových úprav

ZEZULOVÁ S.: Možnosti financování realizace prvků ÚSES a jejich následné péče