Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Osnova metodiky

Osnova metodiky

1.

Základní přírodovědná východiska vytváření ÚSES

1.1

Krajině ekologická východiska

1.2

Biogeografická východiska

1.3.

Cíle vymezování ÚSES

2.

Teorie územních systémů ekologické stability

3.

Kritéria (principy) vymezování ÚSES

3.1

Kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů (reprezentativnost)

3.2

Kritérium prostorových vazeb potenciálních ekosystémů

3.3

Kritérium minimálně nutných prostorových a časových parametrů

3.3

Kritérium aktuálního stavu krajiny

3.4

Kritérium společenských limitů a záměrů

4.

Typologie ÚSES

5.

Funkční, časové a prostorové parametry ÚSES

6.

Specifické přístupy k vymezování NR, R a M ÚSES

6.1

Specifické přístupy k vymezování NR ÚSES

6.2

Specifické přístupy k vymezování R ÚSES

6.3

Specifické přístupy k vymezování M ÚSES

7.

Specifické přístupy a problémy vymezování ÚSES v různých typech krajin

7.1

Urbanizovaná území

7.2

Lesní ekosystémy (krajina)

7.3

Zemědělská krajina

7.4

ÚSES a dopravní a technická infrastruktura

7.5

Specifické situace

8.

Vymezování ÚSES a plán ÚSES

9.

Uplatnění plánu ÚSES v různých typech dokumentací

9.1

Územně plánovací podklady, PÚR a územně plánovací dokumentace

9.2

Pozemkové úpravy

9.3

Lesnická dokumentace

9.4

Vodohospodářská dokumentace

10.

Konkrétní příklady vymezování ÚSES

10.1

Konkrétní příklady vymezování ÚSES

10.2

Oponentury vymezení ÚSES

11.

Historie vzniku ÚSES