Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Metodika vymezování ÚSES

Metodika vymezování ÚSES

Ministerstvo životního prostředí vypsalo v červnu 2015 výběrové řízení na zpracovatele Metodiky vymezování ÚSES v rámci projektu Metodika vymezování územního systému ekologické stability (ÚSES) sloužící jako podklad pro PO4 OPŽP 2014 – 2020, aktivitu 4.1.1 a 4.2.3. Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životního prostředí. Byl zahájen v červenci t. r. a bude ukončen v říjnu 2015.

Nejde v principu o vývoj zcela nové metodiky, ale o revizi, aktualizaci a doplnění existujících metodických podkladů, jejichž využití vzhledem k době vzniku již neodpovídá současným potřebám a nárokům a nezapadá do kontextu současné právní úpravy.

Očekávaným výstupem projektu je metodika, která přehledně formuluje teoretické principy ÚSES, přírodovědné základy a metodické postupy při vymezování ÚSES všech hierarchických úrovní ÚSES, a to jak z hlediska věcně odborného (z hlediska účelu vytváření ÚSES a z hlediska jeho funkcí), tak z hlediska vazby na související právní předpisy, především na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jejich prováděcí předpisy. „Nová“ metodika je založena na neměnících se teoretických přírodovědných základech vycházejících z biogeografické diferenciace krajiny, na revidovaných postupech popsaných v dílčích metodických textech a na potřebách a zkušenostech z praxe.

Metodika vymezování ÚSES je určena především osobám oprávněným k projektování ÚSES na základě autorizace udělované Českou komorou architektů a orgánům ochrany přírody, do jejichž působnosti podle zákona č. 114/19292 Sb., o ochraně přírody a krajiny, spadá vymezování a hodnocení ÚSES (tedy především zpracovatelům a pořizovatelům plánů ÚSES ve smyslu ustanovení § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb.)Metodika bude závazná pro žadatele o dotační podporu na pořízení plánů ÚSES z Operačního programu Životní prostředí.

Návrh metodiky zpracovaný v rámci projektu bude podroben oponentuře a poté bude metodika Ministerstvem životního prostředí publikována.

Zároveň s Metodikou vymezování ÚSES vzniká péčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v rámci Standardů péče o přírodu a krajinu řady B - Standard Vytváření ÚSES (plány a projekty) a Standard Realizace biocenter a biokoridorů. Vznik obou dokumentů jejich zadavatelé koordinují.