Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Metodiky

Metodiky


Vybrané metodiky a podklady vymezování ÚSES

 

 

Metodika vymezování územního sytému ekologické stability (2017)

 L. Bínová, M. Culek, J. Glos, J. Kocián, D. Lacina, M. Novotný, E. Zimová


Návod na navrhování územních systémů ekologické stability krajiny (1988)

Agroprojekt, Jiří Löw


Územní systémy ekologické stability – zvláštní vydání časopisu Veronica (1993)

Antonín Buček a Jan Lacina


Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability (1995)

Jiří Löw a kol.


Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (1997)

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí


Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí (1998)

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoje


Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (1998)

Ludmila Bínová a kol.


Biogeografické členění České republiky II. (2005)

Martin Culek a kol.


Upravená rukověť projektanta územních systémů ekologické stability (2005)

Maděra a Zimová (sestaveno aktualizací původní rukověti a doplněno o přílohy)


Metodický návod k provádění pozemkových úprav (2009)

Agroprojekt PSO