Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | ÚSES

ÚSES

 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)

definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

 

Cílem územních systémů ekologické stability je zejména:

  • vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území,ovlivňujících příznivě okolní,
  • ekologicky méně stabilní krajinu,zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,
  • zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).

 

Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

 

Podle biogeografického významu rozlišujeme:

  • místní (lokální),
  • regionální a
  • nadregionální úroveň územního systému ekologické stability.