Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | O nás

O nás

Naše Společnost byla ustavena ke konci roku 2018 v reakci především autorizovaných projektantů územních systémů ekologické stability na aktuální a z našeho pohledu dlouhodobě alarmující situaci v přístupu k ÚSES v procesu jeho vymezování, zapracovávání do územně plánovacích dokumentací či do komplexních pozemkových úprav a následně jeho realizace.

V době ovlivněné klimatickou změnou se chceme zasadit za vytvoření mezioborové platformy, která bude prosazovat udržení ekologické rovnováhy v krajině a ochranu přírodního a kulturního dědictví a usilovat o vytvoření nebo zlepšení existujících nástrojů, které by umožnily lépe než dosud uplatnit ekologická hlediska při koordinaci zájmů v území a jeho harmonické uspořádání s cílem zajištění udržitelného rozvoje.

Pro naplnění těchto cílů se chceme aktivně podílet na vzdělávacích, osvětových a badatelských aktivitách, programech a projektech, spolupracovat s vládními institucemi, s akademickými a vědeckovýzkumnými institucemi, s jinými profesními společnostmi a dobrovolnými sdruženími. Chceme být nápomocni při přípravě legislativních opatření souvisejících s ekologickou stabilitou krajiny a uplatňovat přitom odborné znalosti a praktické zkušenosti odborníků, kteří jsou členy spolku. Jako nezávislý a nepolitický spolek hodláme ve vztahu ke státní správě plnit funkci odborného partnera, schopného poskytnout objektivní podklady pro rozhodování a řízení správních struktur. Jsme připraveni podporovat výuku krajinné ekologie na školách i pomáhat zvyšovat odbornou úroveň pracovníků státní správy.NOVINKY A AKTUALITY

15.11.2019 - SESK
  ...  více >

06.06.2019 - ÚSES - zelená páteř krajiny 2019
  ...  více >

18.08.2017 - Program semináře 2017
...  více >


Diskuzní forum